Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je alle juridische voorwaarden voor het gebruik van onze website en diensten. Neem zeker contact op met ons als je hierna nog met vragen zit.

Wettelijke informatie

De bepalingen van de algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elke dienstverlening die AFbe CONSULT, BusinessFoundry, verleent aan het cliënteel. AFbe CONSULT CommV, met maatschappelijke zetel, kantoor te B-2600 Berchem, Herculusstraat 1 bus 2


https://businessfoundry.eu/
hello@businessfoundry.eu


Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, met KBO-nummer 0765.441.648 en met btw-nummer BE 0765.441.648.
BusinessFoundry is de benaming waaronder AFbe CONSULT CommV haar activiteiten voert.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van BusinessFoundry aan de cliënt en vormen bijgevolg integraal het contractueel kader van de relatie tussen BusinessFoundry en de cliënt.

Deze algemene voorwaarden zijn, als kaderovereenkomst, niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de cliënt aan BusinessFoundry, maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken gemaakt worden.

Afspraken die afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden vervangen enkel het beding of bedingen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Deze algemene voorwaarden sluiten de eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt (indien rechtspersoon) uit.

Dienstverlening

De dienstverlening van BusinessFoundry kan onder meer betrekking hebben op advies en begeleiding bij de opmaak van een ondernemingsplan en/of financieel plan, juridische en administratieve afhandeling en/of bijstand voor de oprichting van een vennootschap, vergaderingen, onderhandelingen, etc

De partijen bepalen het precieze voorwerp van de dienstverlening van BusinessFoundry bij aanvang van de werkzaamheden en indien nodig kan het voorwerp van de dienstverlening nog aangepast of uitgebreid worden tijdens de verdere uitvoering. Het eventuele aanpassen of uitbreiden van de dienstverlening kan vormvrij gebeuren en kan onder meer blijken uit het geven van opdrachten of de aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen.

De cliënt aanvaardt dat BusinessFoundry het recht heeft om bij de uitvoering van haar werkzaamheden in naam en voor rekening van de cliënt derden (accountants, ondernemingsloketten, sociaal verzekeringsfondsen, sociaal secretariaten, hr dienstverleners, advocaten, gerechtsdeurwaarders, vertalers, notarissen, deskundigen, …) in te schakelen. Hierbij laat de cliënt de keuze van de derden over aan BusinessFoundry. BusinessFoundry doet weliswaar slechts met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt een beroep op andere derden.

Elk advies dat door BusinessFoundry gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de cliënt en wordt enkel gegeven in het kader van de zaak waarvoor het gegeven is. Een advies van
BusinessFoundry mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De cliënt aanvaardt dat hij een advies van BusinessFoundry niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord (tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de
cliënt, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege BusinessFoundry ten opzichte van hen). De contractuele verplichtingen van BusinessFoundry gelden enkel tegenover de opdrachtgever
en strekken zich niet uit tot derden, tenzij indien BusinessFoundry deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

De cliënt vrijwaart BusinessFoundry en de met haar verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en/of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht.

Het is de cliënt verboden om gesprekken op te nemen via ongeacht welke drager dan ook. Elke inbreuk hiertegen zal BusinessFoundry het recht geven om een klacht in te dienen bij de bevoegde rechtbank.

Vergoeding

BusinessFoundry hanteert volledige transparantie op het vlak van tarifering en kosten. Onze tarieven dekken de prestaties zoals advies en begeleiding bij de opmaak van een ondernemingsplan en/of financieel plan, juridische en administratieve afhandeling en/of bijstand voor de oprichting van een vennootschap, vergaderingen, onderhandelingen, etc. Indien er een beroep wordt gedaan op specifieke kantoor knowhow, door het kantoor opgebouwde modellen of ontwikkelde strategieën worden deze onder erelonen aangerekend.

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt voor onze prestaties een uurtarief aangerekend. Er wordt steeds een offerte volgens de noden van de cliënt.

Specifieke kosten in dossiers zoals kosten gemaakt door griffies, hypotheekkantoren,
registratiekantoren, ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad, het Rijksregister, officiële en officieuze handels- en vennootschappenregisters, andere officiële en officieuze registers en databanken, prestaties door derden, gerechtskosten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, vertalers,  parkeerkosten, expertise- en vertaalkosten, etc.

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW (te vermeerderen met het toepasselijk btw-percentage, dat actueel 21% bedraagt) en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een cliënt, betaler of BusinessFoundry op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of
BusinessFoundry verplicht is in rekening te brengen.

BusinessFoundry zal een timesheet bijhouden en alle aanrekenbare tijdseenheden registreren. Een tijdseenheid beloopt 5 minuten waarbij iedere aangevatte tijdseenheid in rekening wordt gebracht als een volledige tijdseenheid. Deze tijdseenheden worden vervolgens vermenigvuldigd met het toepasbare uurtarief, om op die wijze tot een juiste ereloonbegroting te komen.

BusinessFoundry zal voor aanvang en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot vragen door middel van een voorschotfactuur of provisie. Een voorschot of provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt aan BusinessFoundry moet betalen voorafgaand aan een tussentijdse factuur of slotfactuur. BusinessFoundry verrekent alle betaalde voorschotten bij opmaak van de slotfactuur.

Wanneer BusinessFoundry optreedt namens meerdere met elkaar verbonden personen of
rechtspersonen, zijn deze personen of rechtspersonen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot al hetgeen zij of één van hun verschuldigd is aan BusinessFoundry. Pas vanaf de beëindiging van de samenwerking met één van de personen of rechtspersonen is deze respectieve persoon of rechtspersoon niet meer gehouden voor prestaties geleverd aan de andere personen of rechtspersonen na deze beëindiging. Voor alle prestaties geleverd tot op het ogenblik van beëindiging van de samenwerking blijft de respectieve persoon of rechtspersoon hoofdelijk gehouden.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met de factuur moet hij deze binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk protesteren. Een detail van de geleverde prestaties is op eerste vraag beschikbaar.

Bij gebreke aan een tijdige betaling van de factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of slotfactuur) door de cliënt kan BusinessFoundry, zonder de cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, een forfaitaire schadevergoeding eisen ten belopen van 10% van het verschuldigde saldo, te vermeerderen
met een rente die overeenstemt met de wettelijke rentevoet plus 8% van rechtswege vanaf de vervaldatum.

BusinessFoundry heeft, zonder de cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, het recht om hetzij alle verdere prestaties in het dossier op te schorten tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij dit op zich ontijdig in functie van de belangen en belangenbehartiging van de cliënt zou gebeuren.

Aansprakelijkheid

De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt door een beroepsfout van
BusinessFoundry beperkt wordt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar
daadwerkelijk wordt uitgekeerd. De cliënt aanvaardt dus dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van BusinessFoundry wordt beperkt tot het bedrag waarvoor BusinessFoundry zijn verzekerd.

Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien BusinessFoundry niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

BusinessFoundry is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun factuur aan BusinessFoundry dan wel rechtstreeks aan de cliënt hebben aangerekend.

Bevoegdheid van de rechtbank

De rechtsverhouding tussen de cliënt en BusinessFoundry is exclusief onderworpen aan Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Ingeval van betwisting tussen BusinessFoundry en de cliënt zullen de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn.

Laatst bijgewerkt 02/04/2021